Geachte leden van onze mooie vereniging ,, Vogelweelde” .

Voor 2021 verwachten wij ook weer een bijdrage van U, namelijk de contributie.
De contributie bedraagt: volwassen leden € 40,00 en jeugdleden € 20,00.
Voor de duidelijkheid : de term jeugdlid geldt tot het lid in het jaar dat hij of zij 18 jaar wordt.
Het daaropvolgende jaar is hij of zij volwassen lid .
De contributie moet voor 31 december 2020 zijn bijgeschreven op de bank rekening van
Vogelweelde.
Wanneer de contributie niet voor deze datum op de rekening van Vogelweelde is bijgeschreven, dan
gaan wij ervan uit dat U geen lid meer wilt blijven van Vogelweelde Meppel e.o..
Wij dienen U dan af te melden bij de NBvV.
De leden die een machtiging hebben afgegeven, hoeven niets te doen.
Het verschuldigde bedrag wordt omstreeks 31 december automatisch afgeschreven van uw
bankrekening.
Leden die het verschuldigde bedrag nog zelf overmaken, dienen dat te doen op ons
rekeningnummer; NL54 RBRB 0955 9303 75 t.n.v. Vogelweelde Meppele.o. onder
vermelding van: contributie 2021 en uw kweeknummer. 
Mocht het onverhoopt niet lukken de contributie automatisch af te schrijven, dan krijgt U daarvan
bericht en wordt U vriendelijk verzocht dit alsnog -vermeerderd met administratiekosten (€ 10,00)-
zelf over te maken. Dit in overleg met de penningmeester.
Mocht U om welke reden(en) dan ook niet kunnen betalen voor genoemde datum, neem dan ook
contact op met de penningmeester.
Uw reden(en) zullen vanzelfsprekend zeer discreet worden behandeld en niet openbaar worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,
                  Arend Boers,  Penningmeester ” Vogelweelde Meppel e.o.”
                  Telefoon: 0522 – 471 661 of 06 – 1324 4804.
                  Email: arend.boers1952@gmail.com