Geachte leden van onze mooie vereniging ,, Vogelweelde” .

Voor 2022 verwachten wij ook weer een bijdrage van U , namelijk de contributie.

De contributie bedraagt: volwassen leden € 40,00 en jeugdleden € 20,00.

Voor de duidelijkheid : de term jeugdlid geldt tot het lid in het jaar dat hij of zij 18 jaar wordt.

Het daaropvolgende jaar is hij of zij volwassen lid .

De contributie moet voor 31 december 2021 zijn bijgeschreven op de bank rekening van

Vogelweelde.

Wanneer de contributie niet voor deze datum op de rekening van Vogelweelde is bijgeschreven, dan

gaan wij ervan uit dat U geen lid meer wilt blijven van Vogelweelde.

Wij dienen U dan af te melden bij de Nbvv.

De leden die een machtiging hebben afgegeven, hoeven niets te doen.

Het verschuldigde bedrag wordt omstreeks 8 Januari automatisch afgeschreven van uw

bankrekening.

Leden die het verschuldigde bedrag nog zelf overmaken, dienen dat te doen op ons

rekeningnummer ; NL54 RBRB 0955 9303 75 t.n.v. Vogelweelde Meppel e.o. onder

vermelding van: contributie 2022 en uw kweeknummer.

Mocht het onverhoopt niet lukken de contributie automatisch af te schrijven, dan krijgt U daarvan

bericht en wordt U vriendelijk verzocht dit alsnog -vermeerderd met administratiekosten (€ 10,00)-

zelf over te maken.

Dit in overleg met de penningmeester.

Mocht U om welke reden(en) dan ook niet kunnen betalen voor genoemde datum, neem dan ook

contact op met de penningmeester.

Uw reden(en) zullen vanzelfsprekend zeer discreet worden behandeld en niet openbaar worden

gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Arjen Zelhorst

Penningmeester ” Vogelweelde”

Telefoon: 06-41622233

Email: penningmeester@vogelweeldemeppel.com

Van de penningmeester ,

Contributie 2022 Contributie 2022

Contributie via automatische incasso.

Geachte leden van Vogelweelde,

Via deze weg wil ik de leden, die nog geen gebruik maken van de automatische incasso,

wijzen op de voordelen van deze manier van contributie betalen.

U betaalt altijd op tijd en hoeft zelf niets te doen, want het bedrag wordt automatisch van

uw rekening afgeschreven op een vooraf aangekondigde datum, vermeld in ons

verenigingsblad ( Vogelnieuws)

U loopt niet het risico dat U de contributie te laat betaalt of vergeet te betalen, met als

gevolg dat U – in het uiterste geval – geroyeerd kan worden als lid van Vogelweelde.

Wanneer U nog geen gebruik maakt van automatische incasso, meldt U zich hier dan z.s.m.

voor aan bij de secretaris of penningmeester.

Zij kunnen U dan de benodigde bescheiden en of informatie verstrekken.

Betalen moet U toch en het maakt het voor de uitvoerende personen (penningmeester en

secretaris ) ook minder bewerkelijk en een stuk leuker. En het is kosten besparend voor

Vogelweelde !!

Mocht het zo zijn dat U geen lid meer wenst te zijn van onze vereniging dient U dat op de

volgende wijze te doen .

U doet dit schriftelijk of via de mail aan de secretaris ,minimaal twee maanden voor het

einde kalenderjaar, op andere wijze is niet mogelijk , dit is namelijk de enige manier waarop

wij U af kunnen melden bij de N.B.v.V.

Bij voorbaat dank namens de penningmeester en de secretaris van Vogelweelde.

Penningmeester: Arjen Zelhorst

Adres : Randweg 10 7944 BL Meppel

Telefoon: 06-41622233

Email: penningmeester@vogelweeldemeppel.com

Secretaris: T vant Zand

Adres: hogestuk 14 7943JT meppel

Telefoon 06-51499368

Email: info@vogelweeldemeppel.com

Nieuw bankrekeningnummer Nieuw bankrekeningnummer

Let op , let op , let op , let op ,

Geachte leden vogelweelde vanaf 15-07 2017 hebben wij een NIEUW

bankrekeningnummer.

Vanaf voornoemde datum worden betalingen , contributie e.d. gedaan via

het volgende bankrekeningnummer; NL54 RBRB 0955 9303 75 .

Dus leden die hun contributie of andere betalingen richting Vogelweelde nog

handmatig doen, let op deze wijziging en verander het eventueel in uw

contact gegevens bij uw bank.

Leden die via automatische incasso hun contributie betalen hoeven niets te

doen deze handeling gaat namelijk automatisch over .

Daarom leden Vogelweelde attendeer ik U nogmaals op het gemak van

automatische incasso!!!

Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot uw penningmeester;

Arjen Zelhorst

E mail :penningmeester@vogelweeldemeppel.com

Telefoon; 06-41622233

Nieuw bankrekeningnummer Nieuw bankrekeningnummer

Let op , let op , let op , let op ,

Attentie leden Vogelweelde Meppel e.o.

Doordat er steeds meer berichten digitaal verzonden

worden , zoals berichtgevingen over tentoonstellingen onze

markten , contactavonden enz., vragen wij aan U om uw

mailadres naar ons te zenden , daar wij daardoor ons leden

mail bestand weer up to date krijgen.

Het blijkt dat er nogal wat mailadressen in ons bestand niet

meer kloppen.

Zend uw mail adres naar; info@vogelweeldemeppel.com en

wij doen de rest .

Bij voorbaat hartelijk dank , het bestuur.